Kvalifikace a praxe

Kvalifikace + praxe

Jsem odborně způsobilá osoba (OZO) s dlouholetou praxí v oboru:
– požární ochrana (PO)
– zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Tyto činnosti aktivně vykonávám od roku 1989.

V letech 1990 až 1993 jsem zároveň byla členem Dobrovolného hasičského sboru,
kde jsem se podílela na požárních asistencích v galeriích a koncertních síních.

Od roku 1994 jsem rozšířila svou kvalifikaci o projekční práce v PO se zaměřením na zpracování
Požárních evakuačních plánů a Dokumentací zdolávání požárů – operativní karty.

V rámci zkvalitňování péče o zdraví své i klientů jsem v roce 2012 svou činnost rozšířila
o znalosti ochrany zdraví před působením negativních vlivů pracovních poloh při práci
a stala jsem se odborně způsobilou cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy (ZTV).
Tomuto rozhodnutí předcházelo dlouholeté cvičení jógy.

Původní profese:
Umělecké řemesla: ruční tkaní a restaurování gobelínů – výuční list.
Tkaní jsem se profesně plně věnovala 12 let – do roku 1989, zároveň jsem si
osvojila techniku macramé, která je vhodná pro zručnost i relax.

Oprávnění

Osvědčení OZO v požární ochraně
Osvědčení OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Osvědčení odborné způsobilosti cvičitele zdravotní tělesné výchovy II. třídy
Cvičitelka jógy III. třídy
Další průběžné vzdělávání a osvědčení související s oblastí podnikání.

Výpisy z živnostenského rejstříku, vedeného u Magistrátu města Brna:
č.j. ZUMB/23530/2008/Za/5
č.j. MMB/0406477/2012
č.j. MMB/0371591/2018

Oprávnění k činnosti